Photoen Carapio > Wantercamp 2013

Dëst Joër waren d‘Carapio zu Bitscht um Wantercamp, mir hunn flott 5 Deeg am Eisléck verbruecht. D‘Wieder huet am Ufank net ganz matgespillt, mee dat huet de Carapio d‘Laun net verduerwen. Mir hatten e flotten Programm, wou mir en groußt Bëschspill hatten, souwéi e Nuetsspill. Dobäi hun mer och nach vill gebaack an vill gelacht. D‘Fotostory déi mir gemaach hunn, hat en décken Succes. An den „Drop de Beat“ duerf natierlëch net fehlen. Am Groußen a Ganzen sin mir d‘Chefequipe ganz stolz op eis Carapio an hoffen, dass de nächsten Wantercamp genau sou flott gett, respektiv den nächsten Summercamp.

Expected response code 200, got 403 Authorization required