AvEx (11 – 14 Joër)

AvEx as d’Ofkierzung vun Aventuren an Explorer, dat si Meedercher a Jongen, tëschent 11 a 14 Joër. Am Verband vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten ginn et zur Zäit 55 AvEx-Truppen verdeelt duerch d’ganzt Land.

AvEx treffe sech d’ganzt Joër iwwer 1 mol an der Woch. An dëse Versammlunge ginn Aktivitéite gemaach déi am Kader vun enger Expeditioun sinn, mat Themen wéi z.B. Natur, Ëmwelt, Indianer, etc. Déi Mierscher AvEx maache normalerweis am 1. an am 2. Trimester e Weekend, wou mir 1 Nuecht an Zelter oder engem Chalet schlofen. Et gëtt och all Joër e Wantercamp, dee 4 Deeg dauert.

Mir schléissen eist Guiden- a Scoutsjoër mam grousse Summercamp of, wou mir an Zelter zu Lëtzebuerg oder am Ausland schlofen.

Ganz ënnert dem Motto “Learning by doing” an “Deng eegen Idee, deng eege Meenung

Den AvEx léiert an engem klengen Grupp Verantwortung ze iwwerhuelen an ze droen. Hien soll léieren wat et heescht an engem Grupp ze liewen. Dofir gett et bei den AvEx de Patrullensystem, wou 5-7 Avex zesummeschaffen, vunenee léieren, Freed hun.

Den AvEx soll léieren dass säin Handelen net ouni Konsequenze geschitt. Dës kënne positiver an awer och natierlech negativer Natur sinn. Während sengen 3 Joër kann den AvEx sech Badger verdéngen, andeems hee sech mat verschiddene Saache besonnesch beschäftegt (Kniet, Konstruktiounen, Animateur, Sport,…)

D‘AvEx-Chefequipe: Vic, Marc, Cecilia, Christophe, Tom, Marco, Salomé an Nick.